Jak na léčbu ALK-pozitivního NSCLC?

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Markéta Černovská

Přestavba genu ALK (anaplastic lymphoma kinase) je jednou z řady genetických proměn, které jsou zjišťovány u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Gen kódující ALK se nachází na chromozomu 2 a kóduje tyrosinkinázový receptor. U ALK-pozitivních NSCLC prochází gen ALK přeskupením (také známým jako translokace) uvnitř chromozomu. Translokace ALK jsou intrachromozomálním přeskupením, které má za následek strukturální změnu chromozomu a fúzi dvou genů, což vede k expresi fúzního proteinu ALK. Fúzní proteiny ALK podporují růst nádoru a přežívání prostřednictvím aberantní aktivace signálních drah, které se podílejí na regulaci přežití a proliferaci buněk. Nejčastějším fúzním partnerem pro ALK u NSCLC je EML4 (tj. EML4-ALK fúze). Přítomnost této přestavby nám slouží jako ukazatel, kterým směrem by se měla odvíjet volba optimální léčby pacienta.

Plné znění článku v PDF

Komentáře ke článku

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky